Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, nie obsługuje strony moja-polisa.eu.

Zalecamy zainstalowanie i używanie jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Maxthon
Pomyśl o przyszłości

Zastrzeżenia prawne


Strona nie korzysta z plików „Cookies” i nie stosuje żadnych technik
ani technologii śledzenia bądź sugerowania aktywności Odbiorcy!!!

NOTA PRAWNA

Strona jest własnością Zbigniewa Grzybowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM Zbigniew Grzybowski.   więcej  »
W ramach prowadzonej działalności, Zbigniew Grzybowski wykonuje usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz i w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A. oraz Towarzystwa Ubezpieczeń ALLIANZ Życie Polska Sp. z o.o. z siedzibami, pod wspólnym adresem, 02-685 Warszawa, ul. Hiszpańskich 1. Działania te prowadzone są przy udziale i pod nadzorem Allianz Polska Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-685 Warszawa, ul. Hiszpańskich 1). Przedsiębiorstwo Usługowe NOVUM Zbigniew Grzybowski wykonuje w/w czynności w oparciu zawarte w dniu 2014-06-13 wielostronne umowy oraz udzielone mu pełnomocnictwa.

Niniejsza strona internetowa jest narzędziem propagowania idei ubezpieczeń oraz platformą służącą nawiązaniu kontaktu z potencjalnymi Odbiorcami usług ubezpieczeniowych realizowanych przy udziale Przedsiębiorstwa Usługowego NOVUM. Celem nin. publikacji jest zainteresowanie Odbiorcy tematyką ubezpieczeń, uświadamianie niebezpieczeństw i zagrożeń losowych oraz kształtowanie potrzeby tworzenia odpowiednich warunków asekuracji. Przedstawiając obszary możliwej ochrony oraz najważniejsze cechy wybranych produktów ubezpieczeniowych, strona zachęca do tworzenia mechanizmów materialno-finansowego bezpieczeństwa. Z oczywistych względów, zamieszczone tu treści służą przekazaniu informacji o prowadzonej przez autora działalności na rzecz ALLIANZ Polska, zachęcają do korzystania z usługi pośrednictwa w zawarciu ubezpieczenia z udziałem właściciela nin. strony bądź zakupu produktów ubezpieczeniowych ALLIANZ Polska, dostępnych za pośrednictwem strony
www.port.allianz.pl/zbigniew.grzybowski.  więcej  »

Treści  zamieszczone na stronie www.moja-polisa.eu nie zawierają szczegółowego opisu i nie podejmują prób krytycznego wartościowania cech żadnego z dostępnych na rynku produktów ubezpieczeniowych.

Wyczerpujące i wiążące informacje nt. oferowanych polis ubezpieczeniowych, szczegółów działalności oraz aktualnej oferty ALLIANZ Polska dostępne są na stronie www.allianz.pl.   zobacz  »

W toku prac redakcyjnych powstało szereg sformułowań, haseł oraz układów graficznych tekstu, które stanowią osobisty dorobek redakcyjny autora i podlegają ochronie. – Autor i właściciel publikacji www.moja-polisa.eu przekazuje niniejszym wszelkie prawa autorskie dotyczące użytych tu tekstów i sformułowań do nieodpłatnego wykorzystania w ramach działalności organizacyjnej i promocyjno-reklamowej ALLIANZ Polska.

Autorzy i twórcy strony, właściciele praw autorskich:

  • pomysł graficzny, design   –   autor anonimowy
  • kod informatyczny   –   „Jagiełło Solutions” Łukasz Jagiełło
  • obrazy (zdjęcia) dostarczyła
    i użyczyła praw autorskich (licencja)   –   Platforma Shutterstock.com
  • redakcja tekstów, układ
    funkcjonalny strony i koordynacja projektu   –   Zbigniew Grzybowski

Kielce – Herford, czerwiec 2014 – październik 2015

Szkolenie - zapisz się »
Nasza misja

Jesteśmy przedstawicielem Firmy ubezpieczeniowej o wielkiej tradycji i ogromnym dorobku organizacyjnym, stosującej w swym działaniu czyste i jednoznaczne stan- dardy etyczne. Reprezentując ALLIANZ, oferujemy nowoczes- ne i dostosowane do polskich realiów produkty ubezpiecze- niowo-ochronne oraz oszczę- dnościowo-inwestycyjne.

Organizując szkolenia i indy- widualne spotkania z Klientami, przekazujemy informacje nt. statystyki zagrożeń i niebezpie- czeństw, które dotyczą niestety wszystkich. Mówimy o potrze- bie zarządzania ryzykiem i niedoskonałości powszechnego systemu ubezpieczeń. Staramy się pomóc w racjonalnym gospodarowaniu środkami finansowymi i przekazujemy wiedzę nt. metod skutecznego i bezpiecznego osiągania celów osobistych. Przedstawiamy rozwiązania produktowe, które są w stanie sprawić, że życie naszych Klientów, ich rodzin i bliskich stanie się bezpieczniej- sze, bardziej radosne i lepsze.

Nigdy nie proponujemy sche- matycznych rozwiązań i nie udzielamy automatycznych podpowiedzi. Staramy się naj- dokładniej poznać indywidual- ną sytuację każdego Klienta i możliwie najlepiej dostosować naszą ofertę do jego osobis- tych oczekiwań. Gwarantując pełną dyskrecję, staramy się ustalić jego preferencje i pre- dyspozycje, nazwać zamierzo- ne przez niego cele i ustalić priorytety. Dopiero wtedy przedstawiamy alternatywy możliwych do zastosowania rozwiązań oraz pomagamy w wyborze i konfiguracji konkret- nych produktów.

Czujemy się odpowiedzialni za udzielane naszym Klientom informacje i nie unikamy odpo- wiedzialności za podejmowane na tej podstawie decyzje. Po zawarciu polisy troszczymy się o satysfakcję z zakupionego produktu i stale poszukujemy możliwości coraz szerszego zaspokajania potrzeb naszych Klientów.

top