Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, nie obsługuje strony moja-polisa.eu.

Zalecamy zainstalowanie i używanie jednej z następujących przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Maxthon
Pomyśl o przyszłości

NOVUM o nas NOVUM

NOVUM – podstawowe informacje
Przedsiębiorstwo Usługugowe NOVUM, to działalność gospodarcza osoby fizycznej, prowadzona przez Kielczanina – Zbigniewa Grzybowskiego. Firma istnieje od grudnia 1989 roku i zajmuje się głównie świadczeniem usług z zakresu oświaty pozaszkolnej. Przedsiębiorstwo prowadzi m. in. znaną w środowisku kieleckim Szkołę Języków Obcych NOVUM. więcej » Firma jest rozpoznawana w kraju jako ceniony organizator szkoleń weterynaryjnych, dysponuje interesującą tradycją organizacji kursów techniki pracy biurowej oraz szkoleń komputerowych. W toku wieloletniej działalności, z oferty oświatowej NOVUM skorzystało już ponad 25.000 osób.

Od 2012 roku NOVUM wykonuje także usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego a od czerwca 2014 roku mamy zaszczyt współpracować z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ S.A. W gronie doświadczonych specjalistów Firmy prowadzimy działalność na rzecz jednego z największych polskich ubezpieczycieli – więcej »

O mnie i ode mnie
Jestem doradcą i ubezpieczeniowym agentem, ale przede wszystkim czuję się oświatowcem, pedagogiem i doświadczonym przedsiębiorcą. – Od wielu lat prowadzę własną działalność gospodarczą. zobacz »

Poszukując nowych wyzwań zawodowych, w końcu 2012 r. trafiłem na szkolenie organizowane przez jedno z towarzystw ubezpieczeniowych. Choć na udział w tym przedsięwzięciu zdecydowałem się bez większego przekonania, już w pierwszych dniach kursu zorientowałem się, że tematyka ubezpieczeń i świat finansów wzbudzają moje autentyczne zainteresowanie. Wkrótce później dotarło do mnie, że wiedza na temat racjonalnego gospodarowania majątkiem, umiejętność niwelowania ryzyka oraz troska o tworzenie mechanizmów finansowego bezpieczeństwa, to obszar zagadnień, które powinny niezwłocznie znaleźć się w zakresie możliwie najbardziej powszechnego zainteresowania. Wynikiem tego spostrzeżenia stał się program szkolenia „Planowanie finansów osobistych”, który włączyłem do oferty mojej firmy. zobacz » Potrzeba bezpośredniego dzielenia się uzyskaną wiedzą i osobistymi doświadczeniami zachęciła mnie także do podjęcia się roli agenta ubezpieczeniowego. Płaszczyzną działania w tym zakresie stał się ALLIANZ. Szeroka oferta nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych, możliwość ich plastycznej konfiguracji i dostosowania do potrzeb Klienta, sprawność likwidacji szkód oraz rzetelne gwarancje finansowe, to cechy ALLIANZ, które ułatwiają mi pełnienie tej roli.

Wybrałem ALLIANZ na mojego ubezpieczyciela i oferuję polisy ALLIANZ z przekonaniem, że wybór ten będzie korzystny także dla Ciebie.

Zbigniew Grzybowski                  
Szkolenie - zapisz się »
Nasza misja

Jesteśmy przedstawicielem Firmy ubezpieczeniowej o wielkiej tradycji i ogromnym dorobku organizacyjnym, stosującej w swym działaniu czyste i jednoznaczne stan- dardy etyczne. Reprezentując ALLIANZ, oferujemy nowoczes- ne i dostosowane do polskich realiów produkty ubezpiecze- niowo-ochronne oraz oszczę- dnościowo-inwestycyjne.

Organizując szkolenia i indy- widualne spotkania z Klientami, przekazujemy informacje nt. statystyki zagrożeń i niebezpie- czeństw, które dotyczą niestety wszystkich. Mówimy o potrze- bie zarządzania ryzykiem i niedoskonałości powszechnego systemu ubezpieczeń. Staramy się pomóc w racjonalnym gospodarowaniu środkami finansowymi i przekazujemy wiedzę nt. metod skutecznego i bezpiecznego osiągania celów osobistych. Przedstawiamy rozwiązania produktowe, które są w stanie sprawić, że życie naszych Klientów, ich rodzin i bliskich stanie się bezpieczniej- sze, bardziej radosne i lepsze.

Nigdy nie proponujemy sche- matycznych rozwiązań i nie udzielamy automatycznych podpowiedzi. Staramy się naj- dokładniej poznać indywidual- ną sytuację każdego Klienta i możliwie najlepiej dostosować naszą ofertę do jego osobis- tych oczekiwań. Gwarantując pełną dyskrecję, staramy się ustalić jego preferencje i pre- dyspozycje, nazwać zamierzo- ne przez niego cele i ustalić priorytety. Dopiero wtedy przedstawiamy alternatywy możliwych do zastosowania rozwiązań oraz pomagamy w wyborze i konfiguracji konkret- nych produktów.

Czujemy się odpowiedzialni za udzielane naszym Klientom informacje i nie unikamy odpo- wiedzialności za podejmowane na tej podstawie decyzje. Po zawarciu polisy troszczymy się o satysfakcję z zakupionego produktu i stale poszukujemy możliwości coraz szerszego zaspokajania potrzeb naszych Klientów.

top